Players
Events

Vikash Shah

List games by opponent

CO:LON 2019
1 9R Paul Talmey 43 27 Vikash Shah
1 9R Vikash Shah 70 42 Chris Marshall
2 9R Vikash Shah 71 44 Sandie Simonis
2 9R Mike Brown 57 58 Vikash Shah
3 9R Dave Ryan 62 56 Vikash Shah
3 9R Vikash Shah 54 44 Richard Priest
Co:Lon 2018
1 9R Vik Shah 48 52 Amy Godel
1 9R Sandie Simonis 53 30 Vik Shah
2 9R Matt Morrison 51 52 Vik Shah
2 9R Vik Shah 33 39 David Hilton
3 9R Vik Shah 50 61 Berkan Chelikhan
3 9R Ned Pendleton 61 39 Vik Shah
Co:Lon 2017
1 9R Vikash Shah 32 65 Jonathan Wynn
1 9R Tim Springett 35 36 Vikash Shah
2 9R James Smaldon 22 48 Vikash Shah
2 9R Vikash Shah 47 45 Heather Badcock
3 9R Vikash Shah 39 64 Stephen Read
3 9R Anthony Endsor 48 30 Vikash Shah